Deelnamevoorwaarden

Lees deze voorwaarden goed door voordat je deelneemt aan de Samen Schaatsen Elfstedentoer door Nederland. De Samen Schaatsen Elfstedentoer door Nederland is een initiatief van Stichting het Gehandicapte Kind.

In deze serie schaatsclinics en -evenementen kunnen kinderen met en zonder handicap het plezier ervaren van samen schaatsen. De Samen Schaatsen Elfstedentoer staat in het teken van pret, verbinding en inspiratie.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Deelnamevoorwaarden: de voorwaarden voor deelname aan de Samen Schaatsen Elfstedentoer, zoals weergegeven in dit document.

De Deelnemer: persoon die deelneemt aan de Samen Schaatsen Elfstedentoer door Nederland vertegenwoordigd door de wettelijk vertegenwoordiger.

Samen Schaatsen Elfstedentoer door Nederland of het Evenement: serie schaatsclinics en -evenementen door heel Nederland.

Clinic: Activiteit op een natuur-, kunst-, pop-up- of andere ijsbaan, waar kinderen onder professionele begeleiding van de Sven Kramer Academy kunnen kennismaken met  schaatsen en Frame Schaatsen.

Begeleider: de wettelijk vertegenwoordiger van de Deelnemer of een derde die op instructie en aanwijzing van de wettelijk vertegenwoordiger de Deelnemer tijdens het Evenement begeleidt.

Stichting het Gehandicapte Kind: initiatiefnemer van de Samen Schaatsen Elfstedentoer door Nederland, gevestigd te Amsterdam.

Persoonsgegevens: alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens.

Website:www.gehandicaptekind.nl.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 

2.1 Deze Deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van de Samen Schaatsen Elfstedentoer door Nederland. Ze bevatten de voorwaarden tussen enerzijds Deelnemer en anderzijds Stichting Het Gehandicapte Kind.

2.2 Stichting Het Gehandicapte Kind kan deze Deelnamevoorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde versie van de Deelnamevoorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie daarvan op de Website.

ARTIKEL 3 INSCHRIJFVOORWAARDEN 

3.1 Inschrijven voor de diverse clinics is mogelijk vanaf 3 november 2022. Alleen inschrijving volstaat, er wordt geen inschrijfgeld gehanteerd. Deelname aan de clinics is dus gratis.

3.2 De inschrijving is pas definitief zodra de Deelnemer van de organisatie Stichting het Gehandicapte Kind een bevestiging heeft ontvangen.

3.3 Indien Deelnemer verhinderd is deel te nemen, gelieve dit tijdig te melden bij samenschaatsen@gehandicaptekind.nl.

3.4 Door inschrijving verklaren De Deelnemer en de Begeleider zich akkoord met de Deelnamevoorwaarden.

3.5 Deelnemer dient voordat hij zijn inschrijving bevestigt altijd goed te controleren of alle gegevens correct zijn ingevuld.

3.6 Inschrijven voor de Samen Schaatsen Elfstedentoer kan uitsluitend via de Website.

ARTIKEL 4 DOORGANG VAN DE SAMEN SCHAATSEN ELFSTEDENTOER

4.1 Stichting het Gehandicapte Kind behoudt zich te allen tijde het recht voor af te zien van het organiseren van de Samen Schaatsen Elfstedentoer door Nederland of om het Evenement geen doorgang te laten vinden.

4.2 Stichting het Gehandicapte Kind behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onverwacht slecht weer, coronamaatregelen of andere onvoorzienbare omstandigheden waardoor bijvoorbeeld de veiligheid van Deelnemers in het geding kan komen, de clinic uit te stellen en/of te annuleren.

4.3 Stichting het Gehandicapte Kind behoudt zich het recht voor om de indeling van de Samen Schaatsen Elfstedentoer te wijzigen tot op het laatste moment.

4.4 Stichting het Gehandicapte Kind is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die bij Deelnemer en/of de wettelijke vertegenwoordiger en/of de Begeleider zou kunnen ontstaan als gevolg van (een van) de gebeurtenissen genoemd in lid 4.1, 4.2 en 4.3 van dit artikel.

ARTIKEL 5 DEELNAME

5.1 Deelname aan de Samen Schaatsen Elfstedentoer is uitsluitend voor kinderen – met en zonder beperking – van 5 t/m 12 jaar.

5.2 Deelnemer kan alleen deelnemen aan de clinic waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven.

5.3 Deelname aan de Samen Schaatsen Elfstedentoer vindt plaats op vrijwillige basis en onder de eigen verantwoordelijkheid van Deelnemer. De Deelnemer dient te allen tijde begeleid te worden door diens wettelijk vertegenwoordiger of een Begeleider. Stichting het Gehandicapte Kind en degenen die namens haar aanwezig zijn tijdens het Evenement zijn daar niet voor verantwoordelijk en zij accepteren geen enkele vorm van aansprakelijkheid die het gevolg is van falend en/of ontoereikend toezicht op en begeleiding van de Deelnemer door diens wettelijk vertegenwoordiger of de Begeleider en/of door niet naleving van deze Deelnamevoorwaarden.

5.4 Alle instructies die door de organisator, trainers, vrijwilligers en anderen in opdracht van de organisator werkende personen worden opgelegd, dienen te allen tijde strikt te worden opgevolgd. Bij ongeoorloofd en/of onverantwoord gedrag kan Deelnemer door de organisatie van (verdere) deelname worden uitgesloten.

5.5 Houd het terrein schoon. Gooi afval in de afvalbak of bewaar je vuilnis totdat je het in een afvalbak kan gooien.

5.6 Deelnemers en Begeleiders worden geacht zich te houden aan de geldende huisregels van de betreffende ijsbaan.

5.7 De clinic duurt maximaal 60 minuten.

5.8 In verband met de veiligheid van De Deelnemer is het verplicht om tijdens het schaatsen een helm en handschoenen te dragen. Dit geldt zowel voor de Deelnemer als voor de Begeleider.

ARTIKEL 6 GEBRUIK BEELD/GELUIDMATERIAAL EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1  Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Samen Schaatsen Elfstedentoer, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en databankrechten, onder meer ten aanzien van de Website, berusten bij Stichting het Gehandicapte Kind.

6.2 De Deelnemer en de Begeleider geven Stichting het Gehandicapte Kind onherroepelijke toestemming en het volledige recht hun eventuele beeld- en geluidmateriaal in drukvorm, op foto, film, video of op welke andere wijze dan ook geproduceerd en vastgelegd, te gebruiken, te wijzigen, te vermenigvuldigen en/of te publiceren, al dan niet op social media, dan wel uit te zenden voor promotionele doeleinden van de Samen Schaatsen Elfstedentoer of Stichting het Gehandicapte Kind. De Deelnemer en de Begeleider ontvangen hiervoor geen vergoeding..

6.3 De Deelnemer en de Begeleider geven Stichting het Gehandicapte Kind onherroepelijke toestemming hun eventuele beeld en/of geluidsopname/bijdrage van tekst, geluid en/of beeld te voorzien danwel anderszins te bewerken of aan te passen op een dusdanige wijze dat de opname of bijdrage het beste in staat is de door Stichting het Gehandicapte Kind gestelde doelstellingen te verwezenlijken, een en ander ter uitsluitende beoordeling door de Stichting het Gehandicapte Kind. Deelnemer en/of de Begeleider kunnen door de medewerking geen recht doen gelden op gebruik, vermenigvuldigen of publiceren van hun opname/bijdrage door Stichting het Gehandicapte Kind.

6.4 Stichting het Gehandicapte Kind respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien een Deelnemer of wettelijk vertegenwoordiger van een Deelnemer of een Begeleider beeld- en/of geluidmateriaal van het Samen Schaatsen Elfstedentoer door Nederland maakt en/of op welke wijze dan ook gebruikt, vermenigvuldigt, publiceert etcetera, waaronder maar niet beperkt tot verspreiding daarvan via social-media, dan staan zij ervoor in dat zij daarmee geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Deelnemer, de wettelijk vertegenwoordiger van de Deelnemer en de Begeleider vrijwaren  Stichting het Gehandicapte Kind tegen alle aanspraken van derden wegens het schenden van hun intellectuele eigendomsrechten door hen.

ARTIKEL 7 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

7.1 Persoonsgegevens worden door Stichting het Gehandicapte Kind met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Stichting het Gehandicapte Kind leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, haar privacy statement en haar cookie statement na.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1 Deelname aan de Samen Schaatsen Elfstedentoer geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico van De Deelnemer en diens wettelijk vertegenwoordiger en/of de Begeleider.

8.2 Stichting het Gehandicapte Kind aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die bij Deelnemer en/of de Begeleider zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaande aan, tijdens of na afloop van deelname aan de Samen Schaatsen Elfstedentoer. Schade als gevolg van dood of lichamelijk letsel is eveneens uitgesloten tenzij de dood of het lichamelijk letsel en de daardoor ontstane schade een rechtstreeks gevolg is/zijn van opzet of een onmiskenbare fout van Stichting het Gehandicapte Kind en/of degenen die onder haar verantwoordelijk hebben geopereerd ten tijde van het Evenement.

8.3 Stichting het Gehandicapte Kind is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen van Deelnemers, hun wettelijke vertegenwoordigers of Begeleiders of eigendommen van andere derden die de Deelnemer naar het Evenement vergezellen.

8.4 Indien in weerwil van het voorgaande enige aansprakelijkheid van Stichting het Gehandicapte Kind wordt aangenomen dan is die aansprakelijkheid voor materiele schade beperkt tot EUR 2.500 en is schade door dood of lichamelijk letsel beperkt tot EUR 150.000.

8.5 De Deelnemer vrijwaart Stichting het Gehandicapte Kind voor alle schade en kosten die  zij en/of degenen die voor of in haar opdracht werkzaam zijn of op andere wijze aan haar verbonden zijn,  mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer en/of diens wettelijk vertegenwoordiger en/of de Begeleider en/of andere derde(n) die de Deelnemers naar het Evenement vergezellen toe te rekenen handelen of nalaten in het kader van de Samen Schaatsen Elfstedentoer. Deze bepaling is een derdenbeding ten gunste van de in dit artikel genoemde begunstigden waar zij rechtstreeks rechten aan kunnen ontlenen.

8.6 Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en/of Begeleiders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor (het handelen van) de Deelnemers, en staan in voor naleving van deze Deelnamevoorwaarden door henzelf en door de Deelnemer die zij (wettelijk) vertegenwoordigen.

ARTIKEL 9 OVERIG

9.1 Op deze Deelnamevoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Samen Schaatsen Elfstedentoer en/of deze Deelnamevoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is.

9.2 Voor vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met: samenschaatsen@gehandicaptekind.nl.

9.3 Aan eventuele (zet)fouten in middelen kunnen geen rechten worden ontleend.