Gezocht: inspirerende projecten voor sociale inclusie in het onderwijs

Alle kinderen samen naar school laten gaan en van elkaar te laten leren, dat is de gezamenlijke droom van de deelnemers aan het Platform Naar Inclusiever Onderwijs. We willen dat kinderen -ongeacht of ze een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben, een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblematiek - samen opgroeien en ervaren dat iedereen erbij hoort. De scholen die dit in de praktijk (willen) brengen zijn pioniers die zoeken naar de beste manieren om inclusief onderwijs te realiseren. Zoals dat hoort binnen een pioniersbeweging komen scholen daarbij regelmatig voor uitdagingen te staan.

Sociale inclusie grote uitdaging

De sociale inclusie van kinderen met en zonder beperkingen is één van die uitdagingen waar inclusieve scholen mee te maken hebben. Dat blijkt o.a. uit het onderzoek naar inclusiever basis- en voortgezet onderwijs van Dolf van Veen en Paolo van der Steenhoven dat in 2021 gepubliceerd werd. Hoe zorg je ervoor dat kinderen met een beperking niet alleen in de klas zitten, maar er helemaal bij horen en buiten de klas vriendschappen kunnen opbouwen? Een verlangen om erbij te horen is geen "extra ondersteuningsbehoefte", maar een heel gewone behoefte die elk kind heeft, met of zonder handicap. Maar dat gaat niet altijd vanzelfsprekend. Hoe stimuleer je dat kinderen met een beperking er net zo vanzelfsprekend bij horen en ook na schooltijd kunnen afspreken met klasgenoten om samen te spelen of activiteiten te ondernemen? Vanuit onze missie ‘Geen kind zonder vriendjes’ wil Stichting het Gehandicapte Kind scholen hier graag bij ondersteunen!

Subsidie projecten inclusief onderwijs beschikbaar

Stichting het Gehandicapte Kind stelt subsidie beschikbaar voor inspirerende projecten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen. In samenwerking met het Platform Naar Inclusiever Onderwijs stellen wij een financiële bijdrage beschikbaar voor activiteiten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen, zowel binnen als buiten de school. Scholen die samenwerken met het Platform Naar Inclusiever Onderwijs nodigen wij van harte uit om een projectaanvraag in te dienen. En last but not least: de beste projecten worden tijdens de jaarlijkse conferentie van het Platform Naar Inclusiever Onderwijs in 2023 gepresenteerd.

Hoe het werkt

Tot 31 juli 2022 kunt u een projectaanvraag indienen.

 • Stuur een projectplan (minimaal 1 A4, maximaal 5 A4) naar aanvraag@gehandicaptekind.nl. Het plan bevat een beschrijving van de activiteiten, verwachte resultaten, wijze van verslaglegging en een begroting.
 • Uiterlijk 26 augustus krijgt u bericht of uw project in aanmerking komt voor een subsidiebijdrage. U wordt dan gevraagd om statuten, KvK-uittreksel, jaarrekening en bankafschrift van de school aan te leveren t.b.v. officiële toekenning.

Waar kijken we naar bij de beoordeling?

 • Het project richt zich op leerlingen die ook op het speciaal onderwijs hadden kunnen zitten (vallend binnen de indicatienormen voor speciaal onderwijs).
 • Het project richt zich op sociale interactie tussen leerlingen met en zonder beperking binnen en buiten de school.
 • Leerlingen met en zonder beperking zijn gevraagd om mee te denken of hebben zelf iets bedacht.
 • Het project betreft nieuwe activiteiten of een uitbreiding op succesvolle bestaande activiteiten.
 • Er wordt aandacht besteed aan een goede verslaglegging, bij voorkeur met beeldmateriaal.
 • Er wordt aandacht besteed aan de onderbouwing van de activiteiten (bijv. door gebruik van bewezen methodiek als ‘reaching the hard to reach’, zie: reachinghardtoreach.eu).

Voorwaarden

 • De aanvraag wordt ingediend door een privaatrechtelijke rechtspersoon, d.w.z. de schoolstichting of vereniging of koepelorganisatie.
 • Het project wordt uitgevoerd in het schooljaar 2022/2023.
 • Het project heeft een maximale looptijd van 1 jaar.
 • Er is een maximale bijdrage van € 10.000,- beschikbaar per project.

Voorbeeldprojecten:

Binnenschoolse activiteiten: bijvoorbeeld gezamenlijke workshops, kunst en cultuureducatie, themalessen/projecten in de klas.

Maatjesprojecten: kinderen worden op basis van interesses aan elkaar gekoppeld, leerlingen krijgen gedurende een tijd een gezamenlijke opdracht om te volbrengen etc.

Naschoolse activiteiten om de onderlinge band te versterken (samen een theatervoorstelling maken, een sportdag of een samenspeelmiddag organiseren).

Leerlingparticipatie: kinderen met en zonder beperking onderzoeken of iedereen goed mee kan doen in de klas en bedenken samen met leraren oplossingen.

Wat doen we niet?

 • Grote onderzoeksprojecten.
 • Financiering voor het bedenken van activiteiten.
 • Onderwijskundige vernieuwing.

Vragen?

Neem contact op met Karin Zegwaard (Seniorprojectadviseur) - E: kzegwaard@gehandicaptekind.nl of Annelotte Hilders (Programmamedewerker) - E: ahilders@gehandicaptekind.nl.